Module

basic-styles/strikethrough/strikethroughui

@ckeditor/ckeditor5-basic-styles/src/strikethrough/strikethroughui

module

Filtering

Classes

  • StrikethroughUI

    The strikethrough UI feature. It introduces the Strikethrough button.